7-Eleven FunTime之選 新品試食 今期有 香噴噴嘅 順南 豬腳薑醋 嚟到7仔啦推介


澳門優惠 FunTime之選 新品試食 今期有 香噴噴嘅 順南 豬腳薑醋 嚟到7仔啦推介 0【#FunTime之選 】#新品試食 今期有 香噴噴嘅 #順南 #豬腳薑醋 嚟到7仔啦!

順南豬腳薑醋280克($35/件):
豬腳薑醋唔單止係媽媽產後必備嘅食品,仲係唔少男女老幼都鍾意嘅傳統菜式 用特級甜醋加上傳統廚藝炮製而成嘅順南豬腳薑醋,香醋甜而不辣,仲開胃養顏添,快啲去7仔開餐啦!

#7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #香港澳門都有㗎 #新品推介 #快啲嚟7仔啦


分享至微信朋友圈取得優惠
...人己取優惠

優惠詳情

資料來源: 7-Eleven